en

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY A PRAVIDLA OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Smluvní strany ujednávají následující:

 1. Definice a ustanovení
  1. Společnost Surface Digital s.r.o., IČ: 06079482, se sídlem Bartošova 733/16, 769 01 Holešov, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 99900 (dále jen „Prodávající“).
  2. Kupujícím se rozumí jakákoliv fyzická nebo právnická osoba (dále jen „Kupující“).
  3. Smluvními stranami se rozumí prodávající a kupující (dále jen „Smluvní strany“).
  4. Službou se rozumí Nábor zaměstnanců přes internetové stránky facebook.com (dále jen „Služba“).
  5. Kupní smlouva je smlouva uzavřená mezi Prodávajícím a Kupujícím a to prostřednictvím internetových stránek Prodávajícího, které Prodávající provozuje na internetové adrese www.surface.cz/facebook-nabor případně zasláním objednávky Služby Kupujícím na e-mailovou adresu Služby nabor@surface.cz a potvrzením objednávky ze strany Prodávajícího (dále jen „Kupní smlouva“).
  6. Podklady pro realizaci Služby se rozumí podklady uvedené v dokumentu Seznam požadavků umístěném na internetové adrese služby (dále jen „Podklady“)
  7. VOP“ se rozumí tyto Všeobecné obchodní podmínky a pravidla ochrany osobních údajů.
  8. Kupující odesláním objednávky Prodávajícímu potvrzuje, že se seznámil s VOP a jejich obsah je pro něj srozumitelný a jasný. VOP jsou nedílnou součástí Kupní smlouvy.
  9. Ustanovení rozdílná od VOP je možné sjednat v Kupní smlouvě a tyto mají přednost před ustanovením VOP.
  10. Prodávající může VOP měnit a doplňovat.
 2. Proces uzavření kupní smlouvy
  1. Kupující objedná službu na internetové adrese www.surface.cz/facebook-nabor odesláním elektronické objednávky tak, že vyplní v objednávkovém formuláři veškeré povinné údaje na formuláři uvedené. Odesláním objednávky Kupující souhlasí s VOP.
  2. V případě, že Kupující chce objednat službu v jiném než uvedeném rozsahu, zašle objednávku služby na e-mailovou adresu služby nabor@surface.cz a Prodávající mu sdělí cenu za požadovaný rozsah služby. Odesláním objednávky Kupující souhlasí s VOP.
  3. Objednávka odeslaná Prodávajícímu je návrhem Kupní smlouvy. K uzavření Kupní smlouvy dochází v okamžiku potvrzení objednávky Prodávajícím, který Prodávající zašle na e-mailovou adresu Kupujícího uvedený v objednávce.
  4. Prodávající zašle Kupujícímu výzvu k úhradě objednávky a po přijetí platby a dodání podkladů od Kupujícího spustí její realizaci, a to v termínu do 14 dní. Daňový doklad Kupující obdrží do 15 dnů od přijetí úhrady.
 3. Způsob platby a plnění
  1. Objednávku lze uhradit pouze bankovním převodem na základě výzvy k úhradě.
  2. Splatnost je uvedena přímo na výzvě k úhradě. Neuhradí-li Kupující objednávku řádně a včas, je objednávka stornována.
  3. Kupující souhlasí s realizací služby s použitím komunikačních prostředků na dálku.
  4. Pro veškerou komunikaci v rámci Služby bude použita elektronická komunikace na e-mailovou adresu služby nabor@surface.cz.
 4. Realizace služby
  1. Prodávající připraví návrh grafických bannerů a textové informace ke Službě a zašle je Kupujícímu k odsouhlasení či korektuře. Součástí Služby je 1x grafická a 1x textová korektura návrhů. Další korektury nad rámec mohou být po oboustranné dohodě sjednány za finanční odměnu.
  2. Prodávající vytvoří náborové kampaně na facebook.com a průběžně je optimalizuje pro dosažení co nejlepších výsledků.
  3. Prodávající po uplynutí 30 dní od startu kampaně připraví report s výsledky, který zašle do následujících 15 dní na e-mailovou adresu Kupujícího.
 5. Pravidla ochrany osobních údajů
  1. Osobní údaje Kupujícího jsou zpracovány v souladu s nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 (dále jen „GDPR“) a právními předpisy České republiky.
  2. Správcem osobních údajů je Prodávající. Osobní údaje jsou zpracovány za účelem plnění smluvního vztahu a za účely přímého marketingu
  3. Rozsah zpracovaných osobních údajů: jméno a příjmení, popřípadě obchodní firma, bydliště (ulice, č.p./č.o, město, psč, stát) nebo sídlo, e-mailová adresa, telefonní číslo, číslo bankovního účtu, ip adresa, identifikační číslo a daňové identifikační číslo.
  4. Osobní údaje jsou zpracovány a uchovány automatizovaně nebo manuálně, v elektronické podobě. Poskytování osobních údajů je zákonným i smluvním požadavkem a jsou zpracovávány po dobu plnění smlouvy a zákonných lhůt.
  5. Kupující má práva na požadavky dle GDPR. Tyto práva či dotazy lze uplatňovat na e-mailové adrese info@surface.cz.
  6. Prodávající používá tzv. soubory cookies pro personalizaci nabídek, analytické účely a zvyšování kvality služby. Používáním internetového rozhraní prodávajícího souhlasíte s použitím soborů cookies
 6. Odpovědnost za škodu
  1. Kupující se tímto výslovně vzdává práva na náhradu škody od Prodávajícího neúmyslně nebo nikoli z hrubé nedbalosti způsobené Prodávajícím porušením jakékoliv povinnosti Prodávajícího v souvislosti s plněním služby.
  2. Prodávající neručí za nefunkčnost či nedostupnost internetových stránek www.facebook.com a s tím spojené nedostupnosti či nefunkčnosti Služby. Kupující nemá nárok na náhradu škody či dalších nákladů vzniklých v souvislosti s nedostupností Služby, která je způsobena vlivem třetích stran.
  3. Prodávající nemůže a ani negarantuje žádné konkrétní výsledky Služby. Výsledky jsou ovlivněny mnoha aspekty (cílením, pozicí, obsahem činnosti, výší mzdy, lokálním trhem, konkurencí atd.), které Prodávající ani s maximální péči nemůže ovlivnit. Uvedené orientační výsledky však odpovídají výsledkům již proběhlých realizovaných kampaní.
 7. Odstoupení od kupní smlouvy
  1. Kupující má právo od Kupní smlouvy odstoupit v případě, že Prodávající je v prodlení se započetím realizace Služby delším než 30 dní.
 8. Vyšší moc
  1. Smluvní strany se zprošťují veškeré odpovědnosti za nesplnění svých povinností z této Smlouvy po dobu trvání vyšší moci do té míry, pokud po nich nebylo možné požadovat, aby neplnění svých povinností v důsledku vyšší moci předešly.
  2. Za vyšší moc je považována každá událost nezávislá na vůli smluvních stran, která znemožňuje plnění Kupní smlouvy a kterou nebylo možno předvídat v době vzniku Kupní smlouvy. Za vyšší moc se považuje zejména přírodní katastrofa, požár, výbuch, silné vichřice, zemětřesení, záplavy, válka, stávka, nebo jiné události, které jsou mimo jakoukoliv kontrolu Smluvních stran.
  3. Po dobu trvání vyšší moci se plnění závazků pozastavuje do doby odstranění následků vyšší moci.
 9. Rozhodné právo
  1. Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména ust. 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
 10. Závěrečná ustanovení
  1. Závazné je znění VOP uvedené na internetových stránkách prodávajícího v den, kdy Kupující odešle objednávku.
  2. VOP představují úplné ujednání mezi Smluvními stranami a nahrazují veškerá předchozí ujednání.

Tyto VOP nabývají platnosti dne 24.2.2019